Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – O.O Chełmowa Góra część 1

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – O.O Chełmowa Góra część 1.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu – O.O Chełmowa Góra, Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 21.08.2023 roku do 27.11.2023 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Część III.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 – Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 – Wzór umowy, Oświadczenie do umowy

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 2.3.2 i 2.3.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 01.08.2023 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.

Zał. nr 5 – Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-17

Ogłoszenie o wyborze

Przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 07.03.2023 roku do 31.03.2023 roku usługi obejmującej przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Zabieg ochronny polega na jednostkowym i grupowym usuwaniu drzew bocznie ocieniających korony modrzewi polskich dla założenia gniazd. Cięcia poszerzające na gniazdach stwarzające warunki do powstawania odnowienia naturalnego modrzewi. Wielkość kształtowanych gniazd w oddz. 3Aa Obwodu Ochronnego Chełmowa Góra (powierzchnia całkowita 3,36 ha) wynosi: gniazdo nr 1 – 0,20ha, gniazdo nr 2 – 0,20 ha, gniazdo nr 3 – 0,15 ha. Realizowane działanie odnosi się do zapisów Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dziennik Urzędowy Ministra Klimatu i Środowiska  z 31 grudnia 2021 r. poz. 106) Załącznik nr 2, ust. II, pkt. A,  ppkt. 10, str. 17-18.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 3. Wzór umowy  Załącznik nr 3. do umowy – Oświadczenie

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu

Załącznik nr 5. Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-03-02

Ogłoszenie o wyborze

 

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych – O.O Dąbrowa, Klonów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 01.10.2022 roku do 19.11.2022 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załączniki:

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 Wzór Umowy, Oświadczenie

Zał. nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 4.3.2 i 4.3.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 16.09.2022 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych ŚPN.

Zał. nr 5 Oświadczenie oferenta

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-09-26

Ogłoszenie o wyborze

Prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 01.09.2022 roku do 19.11.2022 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

Załącznik nr 5. Oświadczenie oferenta (RODO)


2022-07-14

Ogłoszenie o wyborze

 

Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych – O.O Dąbrowa, Klonów, Jastrzębi Dół, Św. Katarzyna

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy realizując zadanie „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” dofinansowane ze środków Funduszu leśnego zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia 01.10.2021 roku do 20.11.2021 roku usług obejmujących prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  2. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Wzór oferty cenowej

Zał. nr 3 Wzór Umowy

Zał. nr 4 Klauzula Informacyjna RODO

Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami postawionymi w pkt. 4.6 i 4.7 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym z dnia 22.07.2021 r. dotyczącym prac z zakresu pozyskania drewna oraz hodowli lasu w ekosystemach leśnych ŚPN.


2021-08-17

Ogłoszenie o wyborze


2021-08-26

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru

Ogłoszenie o wyborze