Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.10.2014 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie do dnia 29.10.2014 r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Roboty Związane z Budową Dróg i Autostrad mgr Sylwester Piwko, 26-010 Bodzentyn, Leśna – Stara Wieś 96 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2460,00 zł brutto.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o wyborze

Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU  OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie:

 • wykonanie dwóch przepustów z dren betonowych średnicy 50 cm o długości 4 m każdy
 • uzupełnienie kruszywem, zagęszczenie kruszywa i utwardzenie podmytych skarp
 • przeczyszczenie rowów od strony napływu i odpływu
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 17.11.2014 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 29.10.2014 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Dokumentacja zdjęciowa.

Treść ogłoszenia