Roboty budowlane – rozbiórka budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynku mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego w miejscowości Trzcianka 60A dz. nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Zał. 1 Program rozbiórki

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Wzór oferty


2023-11-07

Ogłoszenie o wyborze

Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN (2 części)

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

 

„Konserwacja i naprawa obiektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie ŚPN”(z podziałem na części)

Część I – Remont ogrodzenia cmentarza na Polanie Bielnik o długości 82,5 mb. według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II).

Część II – Prace remontowe dwóch „Kapliczek Kalwaryjskich” znajdujących się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w oddz. 196 s na działce ewidencyjnej nr 2023, Obręb Nowa Słupia, Gmina Nowa Słupia.

 

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7275c291-5144-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Termin składania ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 27.09.2023 rok, godz. 11:30.

Zagospodarowanie miejsc na terenie Parku w celach turystyczno – rekreacyjnych, w miejscowości Huta Szklana

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

„Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno rekreacyjnych, położonych przy na wejściach przy szlaki turystyczne, Obwód Ochronny Święty Krzyż, oddział 119 g, 119 i, 115 Sb działka ew. nr 2015, 2024, 2000 gm. Nowa Słupia”

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-90ec690d-10c8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Termin składania ofert: 17.07.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 17.07.2023 rok, godz. 11:30.

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” w msc. Nowa Słupia

Świętokrzyski Park Narodowy zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zamówienia pn:

Realizacja przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej  „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV

Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, oddział 196 s, o, działka nr 2023 obręb 0001 Nowa Słupia, gmina Nowa Słupia

Składanie ofert następuje za pomocą platformy pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc238a1b-03df-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Termin składania ofert: 23.06.2023 rok, godz. 11:00,

Termin otwarcia ofert: 23.06.2023 rok, godz. 11:30.

Wymiana poziomu instalacji wody zimnej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana poziomu instalacji wody zimnej od miejsca wprowadzenia wody do budynku do kotłowni przy uwzględnieniu faktu, iż poziom ten zasila wewnętrzną instalację hydrantów p-poż wraz z robotami po-instalacyjnymi w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4.”

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (opis zakresu prac) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • Udzielenie rękojmi na wykonane prace na okres 24 m-cy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego robót z zachowaniem okresów gwarancji producenta na wmontowane materiały i urządzenia.
  • Oświadczenie wykonawcy wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
 2. Termin realizacji zamówienia: Do 16 grudnia 2022 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena
 4. Sposób obliczenia ilości punktów
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Aneta Czyż – starszy specjalista ds. inwestycji i remontów tel. 538-559-111
 6. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 16.11.2022 r. godzina 1200
 7. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Zał. 1 Specyfikacja Techniczna

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Zał. 3 Projektowane postanowienia umowy


2022-11-17

Ogłoszenie o wyborze

Dostawa i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i ŚPN w Bodzentynie

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych wraz z wykonaniem ich podłączeń elektrycznych do najbliżej położonych punktów, sterowanych radiowo.

Ogłoszenie eZamówienia

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aaeff2f6-c793-462c-a28b-3ebaadd68a48

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ


2022-11-03

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania do treści SWZ


2022-11-15 11:04

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


2022-11-15

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania