Roboty budowlane – rozbiórka budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  rozbiórce  budynku mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego w miejscowości Trzcianka 60A dz. nr ewid. 166, obręb 0018 Trzcianka.

Ogłoszenie

Zał. 1 Program rozbiórki

Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Wzór oferty


2023-11-07

Ogłoszenie o wyborze

Rozbiórka budynków gospodarczych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.05.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: rozbiórka budynku gospodarczego murowano-drewnianego – obory w osadzie Chełmowa Góra  Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Słupia  wraz z wywozem gruzu, utylizacją dachówki cementowej i wyrównaniem placu  po rozbiórce.

Rozbiórka  budynku  gospodarczego  ogólnego zastosowania    w osadzie Bieliny Podlesie 38  gmina Bieliny wywóz gruzu, wyrównanie placu, utylizacja eternitu do dnia 30 maja 2017 r. wpłynęło 6 ważnych  ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.P.H.U. „WITCZAK”  Dariusz Witczak  Sulisławice 124 A 27-670 Łoniów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 29 220, 00 zł brutto.

Ogłoszenie

Rozbiórka budynków gospodarczych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynku gospodarczego murowano-drewnianego – obory w osadzie Chełmowa Góra  Serwis 54 gmina 26-006 Nowa Słupia  wraz z wywozem gruzu, utylizacją dachówki cementowej i wyrównaniem placu  po rozbiórce.
 2. Rozbiórka budynku  gospodarczego  ogólnego zastosowania    w osadzie Bieliny Podlesie 38  gmina Bieliny wywóz gruzu, wyrównanie placu, utylizacja eternitu.


Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU   OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiot zamówienia (nazwa): rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu, utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w miejscowości Jeziorko Gmina Nowa Słupia

Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2015 roku w zapytaniu ofertowym na: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej 56 i w miejscowości Celiny w wyznaczonym terminie do dnia 10 lipca 2015 roku wpłynęły 5 ważnych oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę:

– Firma Handlowo-Usługowa Trans-Kop Rafał Dzido ul. 11 Listopada 45 23-400 Biłgoraj – Zdjęcie i utylizacja azbestu w osadzie Celiny i Nowa Słupia przy ul. Świętokrzyskiej 56

Kom-Trans Usługi Koparkowo-Transportowe   Piotr Saletra Barcza 49 26-001 Masłów rozbiórka budynków, wywóz gruzu i wyrównanie terenu z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:

za zdjęcie i utylizację azbestu 4 919,99 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście 99/100 złotych)

za rozbiórka budynków, wywóz gruzu i wyrównanie terenu 27 675,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbiórka budynków wraz z wywozem gruzu , utylizacją eternitu i wyrównaniem placu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej 56 i w miejscowości Celiny

a/ Celiny   – budynek murowany

budynek mieszkalny murowany, częściowo podpiwniczony o szerokości 6m i długości 12,5 m. Wysokość do szczytu dachu 5,10 m. Kryty eternitem ilości około 150 m2 Wejście do budynku 7 schodków betonowych oraz podest o wymiarach 1,75m x 2,40m o wysokości 1,30m. Grubość ścian około 30 cm plus tynk cementowo wapienny. 3 ściany działowe wewnątrz budynku.

Dojazd do budynku bardzo trudny, droga leśna.

 

b/ Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 56 Dwa budynki murowane.

budynek nr 1 po byłej restauracji o wymiarach 16,80 m x 7,20 m i wysokości 3,30 m. z przystawionym zapleczem o wymiarach 5,80 x 4 m i toaletami o wymiarach 2,90 m x 3,50 m. grubość ścian restauracji   cegła kratówka + gibskarton, częściowo pustak suporex. Ściany działowe 15 m długości częściowo wykonane z gibskartonu i oklejone płytką ceramiczną lub budowane z suporexu.   Bufet 2 m długości z 1 cegły o wysokości 1 metr. Sufit drewniany   obłożony płytami gipskartonowymi. Posadzki w całości cementowe + płytki ceramiczne. Przed budynkiem po byłej restauracji taras cementowy przykryty płytkami ceramicznymi o wymiarach 15,20 m x 10 m.

Budynki w całości kryte eternitem falistym około 210 m2.

c/ budynek nr 2 po recepcji o wymiarach 5,80m x 5,80 m o wysokości 3 m, z przystawionymi toaletami o wymiarach 1,80 x 7,70 m . Budynek byłej recepcji połączony z tarasem   wspólnym dachem o wymiarach 5 m x 8,5 m. Ściana wspólna łącząca budynek recepcji i toalety wykonana z dykty i szkła. Taras o szerokości 5,40 m i długości 8,5 m. Dach nad tarasem podparty dwoma słupami betonowymi, taras wyłożony płytą chodnikową, dwu poziomowy, różnicę między poziomami wypełniają 3 schodki o dł. 5,40 m i łącznej szerokości około 0,80 m oraz wysokości każdego schodka 0,40 m. Grubość ścian około 30 cm.

Budynki w całości kryte eternitem falistym około 280 m2.

Ponadto do uprzątnięcia potłuczone kręgi betonowe i wysypisko gruzu obok budynku po restauracji, a także chodnik z płyt betonowych łączących dwa budynki.

Dojazd do posesji drogą o nawierzchni asfaltowej.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Posiada wiedzę i doświadczenie

       W związku z odpadami zawierającymi azbest Wykonawca powinien posiadać:

 • aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wydane przez Starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady
 • aktualne zezwolenie na zbieranie i przetwarzane odpadów,
 • umowę na zdeponowanie odpadów zawierających azbest- Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na osady oraz z podziałem na wykonanie prac:

 • zdjęcie i utylizacja azbestu
 • rozbiórka budynków, uprzątnięcie i wyrównanie placu.
 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia.

Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w obecności pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w celu zapoznania się z rozmiarem prac rozbiórkowych i warunkami terenowymi.

Termin realizacji zamówienia ; 30 lipca 2015 roku budynki Nowa Słupia

Termin realizacji zamówienia ; 15 sierpnia 2015 roku budynek   Celiny

 Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Urszula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 10 lipca 2015 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cennej