Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”)
za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 2 kwietnia 2018 do 31 października 2018 roku.
z zachowaniem  zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania. Wartość sprzedaży w okresie od 01.04.2017 do 31.10.2017 wynosiła za bilety 748 174,00 zł.  Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty).

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu w okresie od 01 lutego 2018 do 30 listopada 2018. Wartość sprzedaży w okresie od 01.02.2017 do 30.11.2017 wynosiła za bilety wstępu około 148 449,00 zł., za wydawnictwa i materiały edukacyjne około 12 645,00 zł. Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100,00 zł
(słownie: sto 00/100 zł) (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych (w %) i ustalić cenę  brutto w złotych polskich za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych o wartości 100,00 zł (słownie:
sto 00/100zł) (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto. Sprzedaż będzie się odbywać z zachowaniem zasad określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1. do zapytania.

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyż – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.01.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2017 do 31 października 2017 roku. wpłynęło : trzy ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej, ul. Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn. z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia z tytułu sprzedaży biletów będzie naliczał prowizję w wysokości: 10,00% (słownie: dziesięć %) od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co stanowi cenę  brutto 10,00 złotych  (słownie: dziesięć złotych) od sprzedaży biletów o wartości 100  (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby  ustalenia ceny oferty).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.01.2017 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym ŚPN

do dnia 18.01.2017 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności10 A/6,26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:

 16,50 zł od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł

–  9,50 zł od wartości sprzedanych wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyż

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty  cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2017 do 31 października 2017 roku. z zachowaniem następujących zasad:
  1. Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego winna odbywać
   się w następujących punktach sprzedaży:

   1. Galeria widokowa na Gołoborzu na Świętym Krzyżu;
   2. wejście na Święty Krzyż od strony Nowej Słupi;
   3. wejście na Łysicę od strony Świętej Katarzyny.
  2. oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyżu,
   1. Galeria widokowa na Gołoborzu na Świętym Krzyżu
  3. Szczegółowa lokalizacja punktów sprzedaży musi być uzgodniona z Dyrekcją ŚPN.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży, w przypadku wystąpienia siły wyższej (pożar, wichura, zniszczenie punktu sprzedaży, kataklizm itp.). Wykonawca może wówczas prowadzić sprzedaż biletów wstępu w innych, niż wskazane wyżej, punktach po uprzednim pisemnym uzgodnieniu lokalizacji tych punktów z Dyrekcją ŚPN.
   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży również w przypadku zmian w organizacji zwiedzania ŚPN. W Takiej sytuacji o zmianie miejsca sprzedaży Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu. Wartość sprzedaży
  w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wynosiła za bilety wstępu około 163 400,00 zł, za wydawnictwa i materiały edukacyjne około 11 400,00 zł.  Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 (sto) zł (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych  (w %) i ustalić cenę  brutto  w  złotych  polskich  za  sprzedaż  wydawnictw i materiałów edukacyjnych
  o wartości 100 zł (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto wydawnictwa lub materiału edukacyjnego.
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców: