Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra WO So

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra WO So

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra .

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1 6a So WC01 144,92 205,92 29 841,93
2 6a So WC02 85,35 244,32 20 852,71
3 6a So WC03 1,35 281,52 380,05
4 6a So WD1 13,78 154,1 2 123,50
5 6a So WD2 4,38 169,38 741,88
x x Razem So 249,78 X 53 940,07

 

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

 1. Oferty na załączonym druku, (załącznik nr 1) należy składać w sekretariacie ŚPN w zaklejonych kopertach do dnia 14.01.2016 r. do godziny 1000 z dopiskiem „Oferta zakupu drewna Chełmowa Góra WO So”.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1010 w dniu 14.01.2016 r. w dyrekcji ŚPN, pokój nr 5 w obecności przybyłych oferentów. Nieobecność oferentów nie wstrzymuje procedowania przetargowego.
 3. Oferty zawierające oferowane ceny poniżej cen wyjściowych podlegają odrzuceniu.
 4. Wartość zakupu jest sumą wszystkich iloczynów proponowanej ceny jednostkowej netto za m3 i ilości (masy) sortymentu.
 5. Specyfikacja kryteriów i ocena ofert
 • Oferowana cena – 100%
 1. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Przekazanie w ofercie informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane oprócz konsekwencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkuje także prawem Parku do unieważnienia postępowania wyboru nabywców.

 1. Przy składaniu ofert należy uwzględnić techniczne możliwości wywozu drewna pod kątem nośności lokalnych dróg.
 2. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym , w tym z Regulaminem pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl

Załączniki:

 1. Wzór – oferta nabywcy.
 2. Wzór – umowa kupna-sprzedaży

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Chełmowa Góra WO Jd

OGŁOSZENIE

Chełmowa Góra  WO Jd

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Obwodzie Ochronnym Chełmowa Góra.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego, będzie surowiec drzewny loco-las (bez zrywki, drewno przy pniu) wg poniższej specyfikacji:
Lp

 

Lokalizacja

O.O. Chełmowa Góra

Rodzaj Sortyment

 

Masa

(m3)

Cena wyjściowa

zł/netto

Wartość wyjściowa

zł/netto

1 2a jd WC01 82,55 220,09 18168,43
2 2a jd WC02 58,74 264,46 15534,38
3 2a jd WD1 3,12 149,9 467,69
4 2a jd WD2 1,63 162,43 264,76
Razem Jd 146,04 X 34435,26

Do cen dolicza się ustawowy podatek VAT.

Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna db c. (dąb czerwony) grupy W0

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, że posiada do sprzedaży detalicznej drewno db c. (dąb czerwony) loco-skład (drewno na składnicy przejściowej) grupy W0 w ilości 26,19 m3 oraz loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) grupy W0 w ilości 3,53 m3 według poniższej specyfikacji:
Lp Obwód Ochronny Oddział gatunek sortyment cena jednostkowa netto (zł) Masa wyjściowa (m³)
1. Dąbrowa składnica przejściowa dąb czerwony WC01 311,60 6,36
składnica przejściowa dąb czerwony WC02 458,53 15,87
składnica przejściowa dąb czerwony WC03 625,99 2,41
składnica przejściowa dąb czerwony WD2 291,59 1,55
Razem x x 26,19
2. Klonów 214 a,b loco-las dąb czerwony WC01 311,60 0,47
dąb czerwony WC02 458,53 1,13
dąb czerwony WD1 161,12 0,68
dąb czerwony WD2 291,59 1,25
Razem x x 3,53
Ogółem x x x 29,72
 1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny – Zarządzenie Nr 9/2015
  Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/
 2. Zasady sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym reguluje Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. z którym można zapoznać się w siedzibie ŚPN                      ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl
 3. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 4. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o sprzedaży detalicznej drewna loco-las grupy S

OGŁOSZENIE

 1. Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza, ze posiada do sprzedaży detalicznej drewno loco-las (drewno przy pniu bez zrywki) grupy S (średniowymiarowe drewno stosowe) według poniższej specyfikacji:
Lp Obwód Ochronny Oddział gatunek sortyment długość Masa wyjściowa (m³)
1. Dąbrowa 23j dąb czerw. S2a (papierówka) 1,20 12,8
23j dąb czerw. S2a (papierówka) 1,00 27,54
41a dąb czerw. S2a (papierówka) 1,20 1,37
41a dąb czerw. S2a (papierówka) 1,00 1,04
23j dąb czerw. S4 (opał) 1,00 2,99
41a dąb czerw. S4 (opał) 1,00 0,45
23j sosna S2a (papierówka) 1,00 0,85
Razem x x x 47,04
2. Podgórze 24b dąb czerw. S2a (papierówka) 1,30 12,25
24b dąb czerw. S2a (papierówka) 1,20 2,42
24b dąb czerw. S2a (papierówka) 1,00 70,09
24b sosna S2a (papierówka) 1,00 1,17
24b dąb czerw. S2b (papierówka) 2,50 5,65
24b dąb czerw. S4 (opał) 1,00 1,63
Razem x x x 93,21
3. Klonów 230l sosna S2a (papierówka) 1,20 0,78
230h sosna S2a (papierówka) 1,20 0,78
212a sosna S2a (papierówka) 1,20 5,4
213o sosna S2a (papierówka) 1,20 0,78
Razem x x x 7,74
Ogółem x x x 147,99
 1. Z cennikiem detalicznym na surowiec drzewny – Zarządzenie Nr 9/2015
  Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego surowca drzewnego można się zapoznać w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej www.bip.swietokrzyskipn.org.pl/zarzadzenia-dyrektora/
 2. Z Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydatku drewna w Świętokrzyskim Parku Narodowym – można zapoznać się w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn lub na stronie internetowej bip.swietokrzyskipn.org.pl
 3. Telefon kontaktowy w sprawie sprzedaży – Leszek Sepioło 690098003
 4. Drewno do nabycia w siedzibie ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
 5. Minimalna ilość podlegająca sprzedaży to 1 metr przestrzenny lub sześcienny w zależności od rodzaju sortymentu (mp lub m3)

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Szacunkowa ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku w ŚPN

Informacja o szacunkowej ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym wg. poniższej specyfikacji.

Sortymenty / gatunki Masa grubizny w (m3)
Drewno wielkowymiarowe W0 Dąb 0
Dąb czerwony 61
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 1708
Razem 1769
Drewno średniowymiarowe S10 Dąb 0
Dąb czerwony 0
Inne gatunki liściaste 0
Gatunki iglaste 10
Razem 10
Drewno średniowymiarowe S2a Dąb 74
Dąb czerwony 64
Inne gatunki liściaste 12
Gatunki iglaste 618,5
Razem 768,5
Drewno średniowymiarowe S3b Dąb 0
Dąb czerwony 0
Gatunki iglaste 6
Razem 6
Drewno średniowymiarowe S4 Dąb 85
Dąb czerwony 183,8
Inne gatunki liściaste 27
Gatunki iglaste 81,4
Razem 377,2
Łączna ilość drewna w ( m3 ) 2930,7