Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – odpowiedzi na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych. (więcej…)

Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych
Numer ogłoszenia: 240318 – 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych. (więcej…)

Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- nr ogłoszenia w BZP na portalu UZP 113929 -2014- w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody uzytkowej. Etap III – termomodernizacja siedmiu osad służbowych” zostało unieważnione.

Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 PZP.

Na postępowanie wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1. Regess Spółkę z o.o. , 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 36,

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ikar” Zbigniew Gregulski Widełki 38A,26-021 Daleszyce,

3. Zakład Usług Budowlanych „Dachpol” Sławomir Grusiecki , 25-636 Kielce, ul. Massalskiego 14/24,

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostali wykluczeni bowiem nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy pzp ) a ich oferty zostały uznane za odrzucone(art. 24 ust. 4 ustawy pzp).

Żaden z Wykonawców , który złożył ofertę, nie posiadał niezbędnych dla wykonania zamówienia uprawnień do zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych tj. azbestu, wymaganych w SIWZ w punkcie 9.3 .

Żądane dokumenty dotyczące uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia w części dotyczącej zbierania i transportu azbestu powinny dotyczyć Wykonawcy bowiem zgodnie z treścią art. 26 ust.2 b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może powoływać się na uprawnienia innego podmiotu niezbędne do wykonania zamówienia ( por. m.in. wyrok KIO z 18 maja 2010 r. KIO/UZP 786/10 , Balcewicz J. Zamówienia Publiczne Doradca2011/4/34-38, Cierlica E. Monitor Zamówień Publicznych 2012/3/4 -10, opinia prawna zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia” ).

Zapis tej treści Zamawiający zamieścił również w SIWZ – w pkt. 9.6 SIWZ (strona 7 SIWZ).

Przedłożone w ofertach złożonych przez Wykonawców dokumenty dotyczące uprawnień do zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych dotyczyły innych aniżeli Wykonawcy podmiotów.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 26 ust 3 ustawy pzp, do uzupełnienia dokumentów żaden z Wykonawców nie przedłożył żądanych dokumentów, które świadczyłyby o posiadaniu przez Wykonawcę składającego ofertę, uprawnień, o których mowa w art. 22 ust. ust.1 pkt. 1) ustawy pzp.

I tak Wykonawca Regess Spółka z o.o. , 58-500 Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złożył żądane przez Zamawiającego dokumenty w części dotyczącej dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej żądanej w SIWZ , w części dotyczącej uprawnień do zbierania i transportu azbestu przedłożył dokumenty dotyczące innego aniżeli Wykonawca podmiotu.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ikar” Zbigniew Gregulski Widełki 38A,26-021 Daleszyce w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złożył wyjaśnienia , w których podniósł, że złożone przez niego wraz z ofertą dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego , który posiada stosowne w/w uprawnienia , są wystarczające do uznania, że Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ.

Wykonawca Zakład Usług Budowlanych „Dachpol” Sławomir Grusiecki , 25-636 Kielce, ul. Massalskiego 14/24 w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust.3 ustawy pzp , przedłożył żądaną informację o tym , że nie należy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy pzp , w części dotyczącej uprawnień do zbierania i transportu azbestu przedłożył dokumenty dotyczące innego, aniżeli Wykonawca podmiotu oraz , mimo braku wezwania Zamawiającego – umowę konsorcjum, co Zamawiający uznał za niedopuszczalną po terminie składania ofert, zmianę treści oferty.

 

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że żaden w Wykonawców nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, oferty wszystkich Wykonawców uznał za odrzucone i na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy pzp unieważnił postępowanie albowiem nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III – odpowiedzi na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych. (więcej…)

Termomodernizacja siedmiu osad służbowych – Etap III

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych
Numer ogłoszenia: 113929 – 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja siedmiu osad służbowych. (więcej…)