Zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.03.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U do dnia 21.03.2017 wpłynęło 14 ważnych ofert i 1 oferta nieważna.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: F.H.U. BOSSY Beata Bossy, ul. Kościuszki 40,
44-200 Rybnik z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1119,30 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup tonerów do Xerox WorkCentre 3325, Sharp MX-1810U
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2017 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61, jakub@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 21.03.2017r, godzina 1000.
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie