Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na: Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych w miejscowości Bodzentyn, Celiny, Bieliny, Nowa Słupia, Klonów, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela
Zamawiającego, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu.
Do dnia 23.02.2018 r. wpłynęło : 3 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.P.H.U. „SŁOMA” Grzegorz Słoma, UI. Małogoska 4, 26-060 Chęciny z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4860,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych w miejscowości Bodzentyn, Celiny, Bieliny, Nowa Słupia, Klonów, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu

Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych)

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i gruntach własności prywatnej, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego z przemieszczeniem usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 szczegółowy opis zamówienia.

Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew, w tym:

  • masa drewna z wyrobieniem sortymentu 212,61 m3 – około 95 % sortymentu S, około 5 % sortymentu W0.
  • masa drewna z przeznaczeniem do mineralizacji 121,95 m3 – bez wyrabiania sortymentu.

Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.04.2017r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia : ,, Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zlokalizowanych przy szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej, z przemieszczeniem usuniętych drzew w głąb drzewostanu z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu, w miejscowości Święty Krzyż i Święta Katarzyna.”

wpłynęło : 5 ważnych ofert. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Adrian Garbacz DQT,  Łomno 16A,  27-225 Pawłów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: ( 984,00 zł  słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery  zł 00/100) brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Wycinka drzew trudnych

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na:

Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zlokalizowanych przy szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej, z przemieszczeniem usuniętych drzew w głąb drzewostanu z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu, w miejscowości Święty Krzyż i Święta Katarzyna.

z uwzględnieniem poniższych wymagań: