Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
o zapytaniu.

Usługa wykaszania i odkrzaczania będzie wykonywana w zależności od potrzeb, według zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników terenowych Służby Parku poszczególnych Obwodów Ochronnych. Polegać będzie na wykaszaniu i odkrzaczaniu szlaków, ścieżek edukacyjnych, obiektów edukacyjnych znajdujących się na obszarze ŚPN.  Prace będą wykonywane przy pomocy urządzeń, w tym mechanicznych, których celem będzie usunięcie roślinności niskiej, podrostu drzew i krzewów (z wyniesieniem usuniętej biomasy w głąb lasu), porządkowanie terenu na trasach szlaków
i ścieżek, w tym również w „miejscach odpoczynku”. Na terenie ŚPN „miejscami odpoczynku” są miejsca znajdujące się przy wejściach do parku oraz miejsca wyznaczone na trasach szlaków, ścieżek wyposażone w urządzenia małej architektury (ławki, stoły, schrony przeciwdeszczowe), infrastrukturę informacyjną oraz miejsca obsługi ruchu turystycznego. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiednich narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac (rękawiczki, siekiera, sekator, grabie, wykaszarka, kamizelka odblaskowa itp.).

Zaplanowana łączna ilość roboczogodzin na wykonanie usługi wynosi 150 (słownie: sto pięćdziesiąt roboczogodzin), na wszystkie Obwody Ochronne.

Ogłoszenie

Zał. nr 1 – druk oferty

Zał. nr 2 – Projekt umowy

Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2023-08-11

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zbieranie śmieci oraz wykaszanie i odkrzaczanie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego oraz wykaszanie i odkrzaczanie terenów udostępnionych w okresie od 21 marca 2022 r do 30 listopada 2022 roku.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2022-03-08

Ogłoszenie o wyborze