Wymiana kotła stalowego wodnego C.O. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 9 listopada 2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: zakup   z wymianą kotła  stalowego wodnego C.O. wraz z palnikiem opalanego olejem opałowym lekkim w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

do dnia 14.11.2017 wpłynęło :  5   ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych/ofert cenowych i dodatkowych kryteriów* wybrano ofertę: Zakład Usług Instalacyjnych ”TECHMONT” Krzysztof Jaworski ul.Łazy 37  26-085 Miedziana Góra z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę/najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  36 285,00  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Wymiana kotła stalowego wodnego C.O.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana kotła stalowego wodnego C.O. wraz z palnikiem opalanego olejem opałowym lekkim  w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Wymiana kotła stalowego wodnego C.O. wraz z palnikiem opalanego olejem opałowym lekkim o mocy 150 -230 KW wraz z montażem.  Zabezpieczenie kotła według obowiązujących norm. Powierzchnia do ogrzania  2530 m2  i wysokości pomieszczeń 3m.

 1. Termin realizacji zamówienia: 8 grudnia 2017 roku
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe kryterium
  w następujących proporcjach.
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: St  referent Urszula Kuroś  41 3115 106 wew. 17
 2. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 14.11.2017 roku  godzina 12.00
 3. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Wzór oferty cenowej

Ogłoszenie