Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami – zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 70003-2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)   Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. Concept Spółka z o.o. ZPCHr, Al. Gen. Andersa 591,43-300 Bielsko-Biała. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% oferta   otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty tj. oferta w/w Wykonawcy  (oferta Nr 1) oraz oferty złożone przez
Nr.2 –  Technotop Spółka z o.o. 21-030 Motycz , Konopnica 164A
Nr.3 – Folwark Samochodowy Spółka z o.o., 25-332 Kielce, ul. G. Morcinka

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferty tych Wykonawców spełniały wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymały – oferta nr 2 – 91.97  punktów, oferta nr 3 – 94,33 punkty.

Z poważaniem
Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

 

Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami – odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę samochodu terenowe typu pik-up wraz z akcesoriami”. nr ogłoszenia 70003-2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP z dnia 01.04.2014.

 Pytanie:

Czy zamawiający dopuści samochód z klimatyzacją manualną? Przy nie zmienionych pozostałych elementach Zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza klimatyzacji manualnej
(SIWZ pkt.3 Określenie przedmiotu zamówienia podpkt. 3.11 wyposażenie samochodu)

 Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo rozwiązania równoważne dla blokady tylnego mostu w postaci  systemu LSD mostu tylnego o podwyższonym tarciu, które spełnia założenia blokady oraz dodatkowo zapewnia optymalne wykorzystanie w normalnych warunkach eksploatacji?

Zamawiający nie dopuszcza blokady tylnego mostu w postaci  systemu LSD
(SIWZ pkt.3 Określenie przedmiotu zamówienia podpkt. 3.1 rodzaj napędu)

 

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                       mgr  inż. Piotr Szafraniec

20140404_odpowiedzi

Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami – modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami”; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 70003 – 2014; data zamieszczenia – 01.04.2014

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.

Zamawiający zmienia w SIWZ:

(więcej…)

Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami

Bodzentyn: Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami
Numer ogłoszenia: 70003 – 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. (więcej…)