Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19 lipca 2018r.
o zapytaniu ofertowym na:

 Przedmiot zamówienia: Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2018 roku i odzieży roboczej dla pracowników ŚPN

 do dnia 24 lipca wpłynęła 1 oferta.

 Świętokrzyski Park Narodowy dokonał wyboru następującego Wykonawcy: IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kapłan ul. Czechowska  4 A 20-950 Lublin

Zaoferowana cena wykonania zamówienia  publicznego wynosi 106 444,20 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2018 roku i odzieży roboczej dla pracowników ŚPN

Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 3 lipca 2018r.
o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2018 roku i odzieży roboczej dla pracowników ŚPN.

Dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa umundurowania wyjściowego i polowego oraz przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2018 roku i odzieży roboczej dla pracowników ŚPN

Ogłoszenie o wyborze na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE    

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18 maja

2015 roku w zapytaniu ofertowym na: dostawa umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających dla umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz odzieży BHP dla pracowników ŚPN w wyznaczonym terminie do dnia 26 maja 2015 roku wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe SUPRA S. Pięta, D. Wójcik ul. Inżynierska 5   20-484 Lublin

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: zł 70.373,22 brutto. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy zł 22/100)

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

„Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego   w 2015 roku”

oraz odzieży bhp dla pracowników ŚPN

Wymagany termin realizacji zamówienia – jedna dostawa

   – do 15 września   2015 r. – pełna wartość zamówienia

W zapytaniu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie żąda wniesienia od Wykonawców wadium.

Termin składania ofert 26 maja 2015 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 11 do godz. 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. spełniają warunki o których mowa w art.22 ust. 1   prawo zamówień publicznych   z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dotyczące:
  • posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności;
  • posiadania wiedzy i doświadczenia
  • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej
  1. Spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert : Cena 100 %
  1. Zamawiaj zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia do 10 % wartości przedmiotu zamówienia