Projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2015

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 21, ust. 2, pkt 24a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm. ) udostępniamy do konsultacji projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2015 . Uwagi można zgłaszać droga elektroniczną lub pocztową na adres Świętokrzyskiego Parku Narodowego do dnia 3 listopada 2014 r.

Projekt zarządzenia Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2015 r.

Załączniki do projektu zarządzenia

Powiązane: