Adaptacja i przebudowa małego budynku „Szpitalika” na Św. Krzyżu – dokumentacja

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja i przebudowa małego budynku „Szpitalika” na Św. Krzyżu” zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec, specjalista ds. inwestycji i remontów, tek. 41 31 15 106 wew. 26,
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 21.05.2013r, godzina 1500.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 

Załącznik: Szczegółowy opis zamówienia, wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia – szkice

Wzór oferty

Powiązane: