Prowadzenie usługi monitoringowej, polegającej na monitorowaniu sygnału alarmowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie usługi monitoringowej, polegającej na :
a)
monitorowaniu sygnału alarmowego obiektu tj. Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu. Usługa ta polega na natychmiastowym powiadomieniu Straży Pożarnej i Zleceniodawcy w przypadku odebrania w bazie monitorowania sygnału alarmowego.

b) konserwacji i utrzymaniu w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji monitoringowej w obiekcie Zleceniodawcy tj. w Muzeum Przyrodniczym na Św. Krzyżu

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: Zdolność techniczna do wykonania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: cały rok 2014
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Robert Wójcik starszy strażnik SP Tel/fax  41 3115106
 5. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 30.12.2013   godzina 10.00
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 •  dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Powiązane: