Dostawa odzieży i obuwia mundurowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży  i obuwia mundurowego  fabrycznie nowego dla  pracowników Służby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia  2005 roku w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk  /Dz. U. Nr 89, poz. 754 /.
  2. Odzieży i obuwia bhp według załącznika Nr 1  do zapytania ofertowego.

 Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
– posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności;
– posiadania wiedzy i doświadczenia;
– dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

 Termin realizacji zamówi września 2012 roku
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś,  st.referent ds. administracji i transportu, tel./fax    41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 24 lipca 2012 r. godzina 12.00

Ofertę można:
– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Zapytanie ofertowe i załącznik nr 1.

 

 


2012-08-14

Ogłoszenie i wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego

Przemiot zamówienia: do dnia 23 lipa 2012 wpłynęła 1 ważna ofrta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Przedsibiorstwo Handlowo-Usługowe SUPRA S.C. ul. Inzynierska 5, 20-484 Lublin

Zaoferowana cena wykonania zamówienia publicznego wynosi 32 023,05 zł brutto.