Druk folderów w wersji językowej angielskiej

 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk folderów w wersji językowej angielskiej, wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z zamawiającym), składem oraz transportem – dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby zamawiającego.

Dane techniczne folderu:
–        format 20cm x 21cm (po złożeniu 10 cm x 21 cm)
–        ilość stron o formacie 20 cm x 21cm  (4 +2 strony okładki)
–        składany na pół  (po złożeniu 8 +4 strony okładki)
–        zszywany na dwie zszywki
–        kolor 4+4
–        papier kreda 170 g/m2

Pozostałe informacje o folderze:
–        zdjęcia 16 szt., mapy 1szt.  oraz tekst do folderu przekaże Zamawiający
–        przygotowanie propozycji koncepcji graficznej folderu nastąpi po uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego
–        przygotowanie pełnego składu folderu i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego
–        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt redakcyjnych, koncepcji graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania akceptacji Zamawiającego
–        Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji finalnej koncepcji  graficznej folderu przed wydrukiem
–        
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wyjściowego pliku graficznego w formatach: PDF , CDR (plik edytowalny) w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD
–        
tekst dołączono do zapytania jako załącznik
–        w załączniku przedstawiono wstępnie planowane rozmieszczenie zdjęć

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
– posiadania wiedzy i doświadczenia
– dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia:

9.11.2012 roku

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  Marcin Sikorski, spec. ds. edukacji; (0-41) 31 15 106 w. 60
 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 12.10.22012roku, godzina 9.00
 2. Ofertę można:
  –          przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  –          przesłać e-mail na adres:
  –          przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  –          dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Tekst folderu
 3. Schemat rozmieszczenia zdjęć