Druk tablic edukacyjnych wraz z ich projektem

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk tablic edukacyjnych wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z zamawiającym) oraz transportem – dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby zamawiającego.

Dane techniczne tablic edukacyjnych:

 • Wydrukowanie 8 kolorowych tablic edukacyjnych – format 85 cm x 120 cm
 • Każda tablica będzie posiadać inny projekt
 • Pełny kolor 4 na 0, CMYK
 • Wydruk – folia z wydrukiem naklejona na PCV o grubości 5-6 mm, tablice pokryta lakierem UV
 • Wydruk powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, ujemna temperatura, słońce itp.),
 •  Jako dodatkowe zabezpieczenie tablic wykonawca dostarczy 9 płyt pleksi o formacie 85 cm x 120 cm i grubości 5 mm

Pozostałe informacje o tablicach:

 • zdjęcia oraz tekst do tablic przekaże Zamawiający
 • przygotowanie propozycji koncepcji graficznej tablic nastąpi po uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania końcowej akceptacji od Zamawiającego
 • Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji finalnej koncepcji  graficznej tablic przed wydrukiem
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wyjściowego pliku graficznego w formatach: PDF , CDR (plik edytowalny) w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD
 • Pomimo przedstawionych projektów tablic wykonawca ma również przedłożyć własne projekty
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: 26.04.2013 roku

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykonane zamówienie do siedziby zamawiającego do dnia 26.04.2013 roku

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Sikorski, st. spec. ds. edukacji; (0-41) 31 15 106 w. 60
 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 10.04.2013 roku, godzina 9.00
 2. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski 

 

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Przykładowe projekty tablic.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Wzór oferty cenowej

Poglądowe zdjęcia tablic

Przystanek 1

Przystanek 2

Przystanek 3

Przystanek 4

Przystanek 5

Przystanek 6


2013-04-02

Zapytanie:
Czy alternatywnie możliwy jest wydruk bezpośredni UV na tablicy PVC? Druk  w b. wysokiej rozdzielczości o podwyższonych parametrach odporności na czynniki atmosferyczne. Wykonane tablice są bardzo czytelne i estetyczne.

Odpowiedź na zapytanie:
Jeśli wydruk taki będzie charakteryzował się wysoką jakością i odpornością na czynniki atmosferyczne, dopuszczalne jest wykonanie takiego wydruku.

 

Powiązane: