Konserwacja istniejących rowów granicznych i przydrożnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja istniejących rowów granicznych i przydrożnych poprzez ich pogłębienie i naprawienie uszkodzonych skarp. Prace należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

1) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

2)  dokonanie wizji w terenie w miejscach wykonywania zamówienia w dniach 23.092013 do 02.10.2013r.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 08.11.2013 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, gł. spec. ds. ochrony przyrody, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 02.10.2013, godzina 1200.
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Załącznik:

 1. Szczegółowy opis zamówienia,
 2. wzór oferty cenowej,
 3. wzór Umowy

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Powiązane: