Monitorowaniu sygnału alarmowego obiektu Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu

SP-720-5/12ji

Bodzentyn, 18.12.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Prowadzenie usługi monitoringowej, polegającej na :

 • monitorowaniu sygnału alarmowego obiektu tj. Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu. Usługa ta polega na natychmiastowym powiadomieniu Strazy Pożarnej i Zleceniodawcy w przypadku odebrania w bazie monitorowania sygnału alarmowego.
 •  konserwacji i utrzymaniu w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji monitoringowej w obiekcie Zleceniodawcy tj. w Muzeum Przyrodniczym na Św. Krzyżu
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Zdolność techniczna do wykonania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: cały rok 2013
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Robert Wójcik starszy strażnik SP Tel/fax (0-41) 3115106
 1. Ofertę cenową należy  przekazać do dnia 27.12.2012   godzina 10.00
 2. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Pełna treść dokumentu


2013-01-03

SP-720-5/12ji

Bodzentyn, 02.01.2013r

 

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.12.2012r o zapytaniu ofertowym

na:

Przedmiot zamówienia:

Prowadzeniu usługi monitoringowej , polegającej na monitorowaniu sygnału alarmowego oraz konserwacji i utrzymaniu w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji monitoringowej w obiekcie Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu.

do dnia 27.12.2012r wpłynęło : 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo handlowo-techniczne SUPON Spółka z o.o. 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5756,40 zł brutto.