Obsługa cateringowa

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa cateringowa imprezy: „ VI spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 11.08.2014 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 11.08.2014 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Standard wyżywienia:

 • Standard wykonania usługi obejmuje dostarczenie: zimne napoje, kawa, herbata, sałatki, przekąski, słodycze.

Dane ilościowe.

 • Liczba uczestników szkolenia szacowana na 30 osób.
 • Jedna przerwa kawowa o godzinie 11.30

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: 11.08.2014 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Główny specjalista ds. ochrony przyrody Leszek Sepioło, tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 07.08.2014 r. godzina 12,00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Załącznik:

 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór Umowy

Pełna treść ogłoszenia, zał. nr 1

Wzór umowy

Wzór oferty cenowej, PDF

Powiązane: