Obsługa cateringowa imprezy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Obsługa cateringowa imprezy: „ IV spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności w dniu 4.12.2013 roku związanego ze sporządzeniem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego  i obszaru Natura 2000 Łysogóry” , w dniu 4.12.2013 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Standard wyżywienia:

 • Standard wykonania usługi obejmuje dostarczenie: zimne napoje, kawa, herbata, sałatki, przekąski, słodycze.

Dane ilościowe.

 • Liczba uczestników szkolenia szacowana na 45 osób.
 • Dwie  przerwy kawowe o godzinie 11.15 i 13.15
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: 04.12.2013 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Główny specjalista ds. ochrony przyrody  Leszek Sepioło,  tel. 41 31 15 106 wew. 16
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 28.11.2013 r. godzina 12,00
 5. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Załącznik:

 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Wzór oferty cenowej
 3. Wzór Umowy

Ogłoszenie o zamówieniu i szczegółowy opis zamówienia

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

 

Powiązane: