Opracowanie dokumentacji projektowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku oraz wyposażenie centrum edukacyjnego na piętrze budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap II” zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 4. Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2013 r.
 5. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec, specjalista ds. inwestycji i remontów, tek. 41 31 15 106 wew. 26,
 7. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 11.07.2013r, godzina 900.
 8. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 Załącznik: Szczegółowy opis zamówienia, wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik graficzny

Wzór oferty cenowej

 

Powiązane: