Zakup posiłków regeneracyjnych

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ WBODZENTYNIE

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 30.07.2013 roku
 • kaloryczność posiłków nie mniejsza niż 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 90%) – 670 szt.
 • Karczek wieprzowy (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
 • Konserwa turystyczna (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
 • Mielonka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 90%) – 500 szt.
 • Fasolka z boczkiem po bretońsku (słoik minimum 500ml) – 500szt
 • Gulasz wieprzowy (słoik minimum 500ml) – 500szt
 • Kapuśniak na wędzonce (słoik minimum 500ml) – 500szt
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
– posiadania wiedzy i doświadczenia
– dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia:

10.12.2012 roku

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody; (0-41) 31 15 106 w. 16

 1. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 29.11.2012 roku, godzina 9.00

 2. Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Załącznik:

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

 


 

2012-12-03

OP 134 – 2/ 12

Bodzentyn, 03.12.2012 rok

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

 

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia …21.11.2012 r. .o zapytaniu ofertowym na:

 

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych  dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków profilaktycznych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 ;  26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy

 

 do dnia ………29.11.2012 r.  wpłynęło : ………3……… ważnych ofert.

 

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ZYGMUNT” Paweł Zygmunt Przemęt ul. Kasztanowa 8

 

 

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:   13 744,07 zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
mgr  inż. Wojciech Świątkowski

Zakup odziezy BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży  i obuwia bhp fabrycznie nowego dla  pracowników na stanowiskach fizycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 1. Odzieży i obuwia bhp według załącznika Nr 1  do zapytania ofertowego.

Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności;
– posiadania wiedzy i doświadczenia
– dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

Termin realizacji zamówi 10 grudnia 2012 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   21 listopada 2012 r. .godzina 12.00

Ofertę można:
– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia i załacznik nr 1.

 


2012-12-03

 AG-135-1/12

 Unieważnienie postępowania 

 W sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 EURO w trybie zapytania ofertowego.

            Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie:  dostawa odzieży i obuwia bhp dla pracowników na stanowiskach fizycznych w niżej wymienionych sortach:

ubranie robocze letnie, ubranie robocze dla pilarza, obuwie robocze skórzane,  kurtka ocieplana, koszula flanelowa, kalesony, buty gumowe i gumowofilcowe, fartuch damski, czapka letnia i ocieplana

Postępowanie  w trybie zapytania ofertowego unieważnia się z powodu niedostarczenia przez oferentów aktualnych certyfikatów na odzież  ochronną.   

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść dokumentu

 

Ogłoszenie o wyborze oferty – druk folderów w wersji językowej angielskiej

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 1.10.1012 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

druk folderów w wersji językowej angielskiej, wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z zamawiającym), składem oraz transportem – dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby zamawiającego
do dnia 12.10.2012r.  wpłynęło : 14 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

RYTTER INVESTMEN; Zbigniew Rytter; 09-400 Płock; ul. Przemysłowa 20

Z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 0,32 zł/1egz. brutto.

 

Dyrektor ŚPN.

mgr inż. Wojciech Świątkowski

Ogłoszenie o wyborze oferty – druk folderów w wersji językowej angielskiej

Ogłoszenie o wyborze – Wymiana kuchni kaflowej węglowej na kuchnię wolnostojącą

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.10.2012.o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Wymiana kuchni kaflowej węglowej na kuchnię wolnostojącą o mocy ok. 6 kW wraz z montażem 2 szt grzejników (łazience i kuchni) i niezbędnym orurowaniem bez demontażu kuchni kaflowe (demontaż przez pracownika ŚPN)

do dnia 15.10.2012  wpłynęło :1 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

PHU AGMAR Sławomir Sochacki Podgórze 29A 26-010 Bodzentyn

z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4956,00 zł brutto.

 

Pełna treść ogłoszenia: Wymiana kuchni kaflowej węglowej na kuchnię wolnostojącą

Druk folderów w wersji językowej angielskiej

 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: druk folderów w wersji językowej angielskiej, wraz z ich projektem (projektowanie ma być przeprowadzone w ścisłej współpracy z zamawiającym), składem oraz transportem – dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby zamawiającego.

Dane techniczne folderu:
–        format 20cm x 21cm (po złożeniu 10 cm x 21 cm)
–        ilość stron o formacie 20 cm x 21cm  (4 +2 strony okładki)
–        składany na pół  (po złożeniu 8 +4 strony okładki)
–        zszywany na dwie zszywki
–        kolor 4+4
–        papier kreda 170 g/m2

Pozostałe informacje o folderze:
–        zdjęcia 16 szt., mapy 1szt.  oraz tekst do folderu przekaże Zamawiający
–        przygotowanie propozycji koncepcji graficznej folderu nastąpi po uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego
–        przygotowanie pełnego składu folderu i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego
–        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt redakcyjnych, koncepcji graficznej oraz składu i treści do momentu uzyskania akceptacji Zamawiającego
–        Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji finalnej koncepcji  graficznej folderu przed wydrukiem
–        
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu wyjściowego pliku graficznego w formatach: PDF , CDR (plik edytowalny) w dwóch kopiach zapisanych na nośniku CD
–        
tekst dołączono do zapytania jako załącznik
–        w załączniku przedstawiono wstępnie planowane rozmieszczenie zdjęć

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
– posiadania wiedzy i doświadczenia
– dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia:

9.11.2012 roku

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  Marcin Sikorski, spec. ds. edukacji; (0-41) 31 15 106 w. 60
 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 12.10.22012roku, godzina 9.00
 2. Ofertę można:
  –          przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  –          przesłać e-mail na adres:
  –          przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  –          dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej
 2. Tekst folderu
 3. Schemat rozmieszczenia zdjęć

Konsultacja merytoryczna przy badaniach dynamiki i sukcesji zbiorowisk roślinnych oraz oznaczanie taksonów trudnych (rośliny)

Protokół z wyboru wykonawcy PB-513-33/12