Konsultacja merytoryczna oraz sortowanie i oznaczanie materiału biologicznego z pułapek (owady)

 

Protokół w wyboru wykonawcy PB-513-32-12

Dostawa odzieży i obuwia mundurowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży  i obuwia mundurowego  fabrycznie nowego dla  pracowników Służby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia  2005 roku w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk  /Dz. U. Nr 89, poz. 754 /.
 2. Odzieży i obuwia bhp według załącznika Nr 1  do zapytania ofertowego.

 Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
– posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności;
– posiadania wiedzy i doświadczenia;
– dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

 Termin realizacji zamówi września 2012 roku
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś,  st.referent ds. administracji i transportu, tel./fax    41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 24 lipca 2012 r. godzina 12.00

Ofertę można:
– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Zapytanie ofertowe i załącznik nr 1.

 

 


2012-08-14

Ogłoszenie i wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego

Przemiot zamówienia: do dnia 23 lipa 2012 wpłynęła 1 ważna ofrta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Przedsibiorstwo Handlowo-Usługowe SUPRA S.C. ul. Inzynierska 5, 20-484 Lublin

Zaoferowana cena wykonania zamówienia publicznego wynosi 32 023,05 zł brutto.

 

Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Galeria Widokowa na gołoborzu

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana  – Galeria Widokowa na gołoborzu

 

Rodzaj urządzenia (wymiary w mm)

Wymiar w mm

Liczba

Treść tekstu

Cena

1.1

Punkt sprzedaży biletów

(Wg wzoru

z Nowej Słupi)

1

X

 

1.2

Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1
(słupek,
daszek,
fundamenty)

1

X

 

1.3

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.4 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

X

 

1.4

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną

X

1.5

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna na Św. Krzyż 2 km

 

1.6

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

na Św. Krzyż 2 km

 

1.7

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody- Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1

(słupek,
daszek,
fundamenty)

6

X

 

1.8

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.9 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

850 X 1200

6

X

 

1.9

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody – Tablice edukacyjne z tekstem i mapką

Wymiar dostosować do wielkości istniejącego podkładu

6

Wg. Załączników nr. 1-6

X

1.10

Wykonanie nowych ławek dębowych zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z wąsami z płaskownika stalowego (10 x 100x 250+250), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg wzoru istniejących ław na galerii widokowej

dł. 275 cm
szer. 37-40 cm
h – 40 cm
blacha: szer.10cm,
grubość 1 cm

8

X

 

1.11

Wykonanie nowego ogrodzenia wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami do kotw z blachy stalowej (50 x 5 x 250 +250) na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 7
(dostosować do już istniejących na platforma widokowa)

8 szt.

X

 

1.12

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna do Huty Szklanej 2 km

 

1.13

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

do Huty Szklanej 2 km

 

1.14

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

680 x 920

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną oraz informacje o galerii

X

1.15

Namalowanie farbą olejną na drzewach znaków ścieżki poznawczej wg rys. nr 13 „Inst. znakowania szlaków tur. PTTK”. zgodnie z przebiegiem ścieżki.

100 x100

50

X

 

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
3. Termin realizacji zamówienia:        30 sierpnia 2012 roku.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Agata Czeplina – Miernik, Gł. Specjalista ds. udostępniania parku do zwiedzania i edukacji 413115106 wew.51
Marcin Matysek, leśniczy ds. organizacji zwiedzania Parku 413115106 wew.50

6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 30 lipca 2012 roku godzina 1200
7. Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym UZ-440-10/12/mm

Wzór odpowiedzi na zapytanie


2012-07-23

ZAWIADOMIENIE

o zamknięciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro na  „Budowa i montaż urządzeń na ścieżkę edukacyjną Huta Szklana –Galeria Widokowa na gołoborzu.” bez wyboru oferty

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie  informuje, że  w związku z brakiem środków finansowych na  zadanie pod nazwą „Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana  – Galeria Widokowa na gołoborzu”  zamyka postępowanie bez dokonania wyboru oferty.

Pełna treść zawiadomienia UZ-440-10/2012

Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej

ZAWIADOMIENIE

o zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro na „Budowę i montaż urządzeń na ścieżkę edukacyjną Huta Szklana –Galeria Widokowa na gołoborzu.” bez wyboru oferty

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie informuje, że na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 25 czerwca 2012r. znak sprawy UZ 440-10/2012 o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro polegającego na „Budowie i montażu urządzeń na ścieżce – Galeria Widokowa na gołoborzu” wpłynęła jedna oferta której wartość przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi , wobec powyższego Świętokrzyski Park Narodowy zamyka postępowanie bez dokonania wyboru oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia UZ-440-10-2012

Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Galeria Widokowa na gołoborzu

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i montaż urządzeń na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana  – Galeria Widokowa na gołoborzu

 

Rodzaj urządzenia (wymiary w mm)

Wymiar w mm

Liczba

Treść tekstu

Cena

1.1

Punkt sprzedaży biletów

(Wg wzoru

z Nowej Słupi)

1

X

 

1.2

Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1
(słupek,
daszek,
fundamenty)

1

X

 

1.3

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.4 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

X

 

1.4

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

350 x 450

(Wg wzoru
z muzeum)

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną

X

1.5

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna na Św. Krzyż 2 km

 

1.6

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

na Św. Krzyż 2 km

 

1.7

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody- Wykonanie nowej tablicy małej I (drogowskaz) wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z kotwami z płaskownika (50 x 10 x 500), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 1

(słupek,
daszek,
fundamenty)

6

X

 

1.8

Wykonanie nowego podkładu pod tablicę 1.9 z tarcicy 22 mm obwiedzionego listwą 12 mm, pomalowany drewnochronem na ciemny brąz.

850 X 1200

6

X

 

1.9

Miejsce odpoczynku i obserwacji przyrody – Tablice edukacyjne z tekstem i mapką

Wymiar dostosować do wielkości istniejącego podkładu

6

Wg. Załączników nr. 1-6

X

1.10

Wykonanie nowych ławek dębowych zamocowanych dwoma śrubami na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600) z wąsami z płaskownika stalowego (10 x 100x 250+250), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg wzoru istniejących ław na galerii widokowej

dł. 275 cm
szer. 37-40 cm
h – 40 cm
blacha: szer.10cm,
grubość 1 cm

8

X

 

1.11

Wykonanie nowego ogrodzenia wg PSI z zamocowaniem dwoma śrubami do kotw z blachy stalowej (50 x 5 x 250 +250) na fundamencie betonowym (150 x 150 x 600), całość pomalowana odpowiednio drewnochronem i farbą olejną na ciemny brąz.

Wg PSI

rys. nr 7
(dostosować do już istniejących na platforma widokowa)

8 szt.

X

 

1.12

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Płatna ścieżka edukacyjna do Huty Szklanej 2 km

 

1.13

Strzałka kierunkowa wg rys. 20 i 21 „Inst. znak. szlaków tur. PTTK”, tło białe, znak szlaku czerwony, napisy czarne, czcionka „ariel black”.

500 x 150

1

pojedyncze
obustronna

Droga publiczna

do Huty Szklanej 2 km

 

1.14

Tablica z cenami na ścieżkę edukacyjną

680 x 920

1

Opłaty za wstęp na ścieżkę edukacyjną oraz informacje o galerii

X

1.15

Namalowanie farbą olejną na drzewach znaków ścieżki poznawczej wg rys. nr 13 „Inst. znakowania szlaków tur. PTTK”. zgodnie z przebiegiem ścieżki.

100 x100

50

X

 

 

 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
 2. Termin realizacji zamówienia:        20 lipca 2012 roku.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Agata Czeplina – Miernik, Gł. Specjalista ds. udostępniania parku do zwiedzania i edukacji 413115106 wew.51
Marcin Matysek, leśniczy ds. organizacji zwiedzania Parku 413115106 wew.50

 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 2 lipca 2012 roku godzina 1200
 2. Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie UZ-440-10-12-mm

Wzór odpowiedzi UZ-440-10-12-mm

Mundury polowe

AG-163-1/12/uk                                                                                                                                   Bodzentyn, 29 maja 2012 roku.

Znak sprawy

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Mundur polowy z logo parku i naszywką Straż Parku  kpl  8

 • Czapka letnia z orzełkiem    szt. 8
 • Koszulka t Shift z logo parku   szt. 16
 • Kamizelka z naszywką Straż Parku  szt. 8
 • Plecak szt. 8
 • Całość zamówienia  wykonana  z tkaniny  US 21 w kamuflażu moro
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
 2. Termin realizacji zamówienia:   29 czerwca      2012 roku.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Urszula Kuroś,samodzielnr stanowisko ds. admin i tran. 413115106 wew.17

 1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 6 czerwca 2012 roku godzina 1200
 2. Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.

Suchedniowska 4.

–  przesłać e-mail na adres:

– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.

– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Wzór oferty cenowej