Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Bodzentyn: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu,  oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych w okresie:od dnia 02 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu. Wartość sprzedaży w okresie od 01.11.2013 do 31.10.2014 wynosiła za bilety 151 752,00 zł., za wydawnictwa i materiały edukacyjne 11 805,00 zł.  Wykonawca osobno musi określić prowizję za sprzedaż biletów (w %) i ustalić  cenę brutto w złotych polskich za sprzedaż biletów o wartości 100 (sto) zł (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty) oraz prowizję za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych  (w %)   i   ustalić   cenę  brutto  w  złotych  polskich  za  sprzedaż  wydawnictw i materiałów edukacyjnych o wartości 100 zł (jednostka rozliczeniowa sprzedaży wydawnictw przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty). Prowizja za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych nie może przekraczać 10% wartości brutto.
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
  – posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, (przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kopię odpisu z rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ),
  – dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  Sposób dokonania oceny:
  – wg wzoru – ocena = Cn : Cb x 97 pkt, cena za sprzedaż  biletów gdzie Cn- cena najniższa, Cb – cena badana.
  – wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 3 pkt, cena za sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych  gdzie   Cn – cena     najniższa, Cb – cena badana.
  Wygrywa oferta, która w wyniku sumy punktów uzyskanych z obu wzorów otrzyma najwięcej punktów.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  Janusz Kuszewski  690 033 210  lub  Agata Czeplina Miernik 41 31 15 106 wew. 51
  (imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)
 6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 28 listopada 2014 r. godzina 11.00
 7. Ofertę można:
 • przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

 

Dyrektor ŚPN

mgr inż. Piotr Szafraniec

Oferta cenowa sprzedaż biletów do Muzeum 2015Oferta cenowa sprzedaż biletów do Muzeum 2015

wzór umowy

pełna treść ogłoszenia

Powiązane: