Prowadzenie usługi monitoringowej sygnału alarmowego PPOŻ

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie usługi monitoringowej, polegającej na :
  1. monitorowaniu sygnału alarmowego obiektu tj. Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu. Usługa ta polega na natychmiastowym powiadomieniu Straży Pożarnej i Zleceniodawcy w przypadku odebrania w bazie monitorowania sygnału alarmowego.
  2. konserwacji i utrzymaniu w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji monitoringowej w obiekcie Zleceniodawcy tj. w Muzeum Przyrodniczym na Św. Krzyżu.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: Zdolność techniczna do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: cały rok 2015
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Robert Wójcik starszy strażnik SP Tel/fax (0-41)3115106
 4. Ofertę cenową należy przekazać do dnia 16.12.2014r   godzina 14,00
 5. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

Powiązane: