Przeprowadzenie badań lekarskich w kierunku boreliozy

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie badania pracowników w (liczbie około 62) osoby w kierunku boreliozy tj. odczyn IgG, IgM i testem potwierdzeniowym Western blot (około 10 osób)  wraz z pobraniem krwi w dyrekcji parku w Bodzentynie ul Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: 24.12.2013 roku
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody; (0-41) 31 15 106 w. 16
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru  należy  przekazać do dnia 6.12.2013 roku, godzina 9.00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

p.o. Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: