Remont instalacji elektrycznej w osadzie służbowej Dębno

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont instalacji elektrycznej w osadzie służbowej Dębno (adres: Dębno 114, 26-006 Nowa Słupia):

 • Wymiana wewnętrznej linii zasilającej z wymianą zabezpieczenia przedlicznikowego
 • Montaż rozdzielni elektrycznej wraz z wyposażeniem
 • Montaż instalacji oświetleniowej natynkowej w kanałach plastikowych wraz z osprzętem (14 szt.)
 • Montaż instalacji gniazdowej natynkowo w korytach plastikowych wraz z osprzętem (20 szt.)
 • Wykonanie pomiarów

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: 21.11.2014 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, Tel. 41 311 51 06 wewn. 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 17.10.2014 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

 

Załącznik:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Rysunki poglądowe osady.

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: