Remont płotu

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont płotu od strony ul. Suchedniowskiej na odcinku między bramą wjazdową do na teren nowej Dyrekcji  a brama wjazdową na teren starej Dyrekcji ŚPN wraz z istniejącą furtką. Należy wymienić przęsła płotu na wzór plotu dookoła nowej Dyrekcji na istniejących słupkach. Przęsła na ryglach drewnianych. Furtka na wzór istniejącej ale dostosowana do Parkowego Systemu Informacji do wglądu w siedzibie ŚPN.

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
brak
3. Termin realizacji zamówienia:1 5.12.2012r.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szafraniec spec. ds. inwestycji i remontów  Tel/fax (0-41)3115106
6. Ofertę cenową należy przekazać do dnia 28.11.2012   godzina  10.00
7. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Remont płotu


2012-11-30

IR-2253-11/12/psz.

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.11.2012.o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:
Remont płotu od strony ul. Suchedniowskiej na odcinku między bramą wjazdową do nowej dyrekcji a bramą wjazdową do Starej Dyrekcji wraz z furtką

do dnia 29.11.2012 wpłynęło :2 ważne ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

PPHU Czadrew Janusz Czapnik, ul. Łysogórska 15, Wilków 26-010 Bodzentyn
z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5.289,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski