Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw, materiałów i pamiątek w okresie od dnia 19.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Warunki szczegółowe:

1.1  Należy określić procentową wysokość wynagrodzenia od sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu oraz na Ekspozycję Więzienną znajdującą się w piwnicach budynku. Cena biletu wstępu do Muzeum Przyrodniczego: bilet normalny 8,00 zł, bilet ulgowy 4,00 zł. Cena biletu na Ekspozycję Więzienną: bilet normalny 2,00 zł, bilet ulgowy 1,00 zł.

1.2  Należy określić procentową wysokość wynagrodzenia od sprzedaży wydawnictw, materiałów i pamiątek wprowadzonych do punktu sprzedaży w Muzeum Przyrodniczym ŚPN przez Zamawiającego, lecz nie wyższą niż 10 %.

1.3  W roku 2012 kwota brutto sprzedaży biletów do Muzeum Przyrodniczego i na Ekspozycję Więzienną wyniosła 186 679,00 zł.

1.4  W roku 2012 kwota brutto sprzedaży wydawnictw w kasie Muzeum Przyrodniczego wyniosła 9 346,00 zł.

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   oferent musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą a jeżeli nie ma, musi ją zarejestrować do dnia podpisania umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: 31. 12. 2013 r.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Sposób naliczania:    97% – cena za bilety

3% – cena za wydawnictwa

Sposób dokonania oceny wg wzoru- ocena biletów = Cn : Cb x 97 pkt, gdzie Cn- prowizja najniższa, Cb- prowizja badana.

Sposób dokonania oceny wg wzoru- ocena wydawnictw = Cn : Cb x 3 pkt, gdzie Cn- prowizja najniższa, Cb- prowizja badana.

Wygrywa oferta która w wyniku sumy punktów uzyskanych z obu wzorów uzyska najwięcej punktów.

5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Główny specjalista ds. udostępniania – mgr inż. Janusz Kuszewski tel. 669 940 042

6. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy przekazać do dnia 11 stycznia 2013 r. godzina 10.00

7. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty cenowej
Wzór umowy