Świadczenie usług konserwacyjnych systemu alarmu pożarowego

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacyjnych systemu alarmu pożarowego, w budynku Edukacji Ekologicznej i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, oraz konserwacji systemu alarmu pożarowego w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Św. Krzyżu – zakres prac do wykonania w załączniku nr1.
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: Zdolność techniczna do wykonania zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia:
 • I konserwacja – w terminie do dnia 30 czerwca 2013r
 • II konserwacja – w terminie do dnia 30 listopada 2013r
 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Robert Wójcik starszy strażnik SP Tel/fax (0-41)3115106
 3. Ofertę cenową należy przekazać do dnia 26.03.2013 godzina 12.00
 4. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Wzór oferty cenowej

Powiązane: