Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU  OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dwóch przepustów w koronie drogi dojazdowej do osady służbowej Bieliny Podlesie:

 • wykonanie dwóch przepustów z dren betonowych średnicy 50 cm o długości 4 m każdy
 • uzupełnienie kruszywem, zagęszczenie kruszywa i utwardzenie podmytych skarp
 • przeczyszczenie rowów od strony napływu i odpływu
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 17.11.2014 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 29.10.2014 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.
 2. Dokumentacja zdjęciowa.

Treść ogłoszenia

Powiązane: