Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  Wykonanie przeglądu budynków wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego musi obejmować:
  – kontrolę pięcioletnią stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków;
  – kontrolę estetyki budynków oraz ich otoczenia.
  Przegląd budynków powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134 z późn. zm.)
  Przegląd pięcioletni powinien być zakończony protokołem, który powinien zawierać również zalecenia pokontrolne. Dokumentację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zamówienia, przy czym do oferty wykonawca jest zobowiązany dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej poświadczoną za zgodność z oryginałem.
 1. Termin realizacji zamówienia: 12.12.2014 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, referent ds. inwestycji i remontów, tel./fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 4. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 15.11.2014 r. godzina 15:00
 5. Ofertę można:
  – przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  – przesłać e-mail na adres:
  – przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  – dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:
1. Wzór oferty cenowej DOCX
2. Wykaz budynków

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: