Wykonanie szczepienia na odkleszczowe zapalenie mózgu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie szczepienia na odkleszczowe zapalenie mózgu dla 50 osób w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

Dane jakościowe:

 • Przeprowadzenie badania profilaktycznego

 • Zakup szczepionki (zalecana FSME-IMMUM Inject)

 • Wykonanie szczepienia
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
 • posiadania wiedzy i doświadczenia

   

 • dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia:

14.12.2012 roku

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody; (0-41) 31 15 106 w. 16

 1. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 30.11.2012 roku, godzina 9.00

 2. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

 


2012-12-03

 

OP 132-5/2012

Bodzentyn, 03.12.2012

 

 

 

 ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

 

 OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.11.2012 o zapytaniu ofertowym na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie szczepienia na odkleszczowe zapalenie mózgu dla 50 osób  w dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w Bodzentynie ul Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

 

 do dnia 30.11.2012 wpłynęło : ………2…… ważnych ofert.

 

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

 

Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej

 

Zakład Usług Pielęgniarskich „AGAMED” 97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 5/7

 

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 6350,00 zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż Wojciech Świątkowski