Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego za 2012 rok

KD-0911-2/2013

Bodzentyn, 28.01.2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
              

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego za 2012 rok.

Zakres prac obejmuje:

1)      badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok

2)      sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,

3)      sporządzenie raportu z badania

  1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok mogą składać podmioty, które są uprawnione do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku nr77, poz. 649) i spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymagane w art. 56 w/w ustawy o biegłych rewidentach.

  1. Termin realizacji zamówienia:    15 marca 2013 roku
  2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Zofia Wojteczek,     główny księgowy,    (41) 31 15 106 w.12

  1. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 11.02.2013 roku godzina  1000
  2. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Wzór umowy

 

Powiązane: