Wywóz na wysypisko odpadów stałych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: wywóz na wysypisko odpadów stałych  z dziesięciu kontenerów
o pojemności 7,5m3 rozmieszczonych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wykonawca dostarczy trzy kontenery własne w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

  1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:   Brak
  2. Termin realizacji zamówienia:        31grudnia 2014 roku.
  3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
  4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Matysek, leśniczy ds. organizacji zwiedzania Parku 413115106 wew.50
  5. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 15 stycznia 2014 roku godzina 1200
  6. Ofertę można:

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowejWzór oferty cenowej – wersja edytowalna

Powiązane: