Zakup odziezy BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży  i obuwia bhp fabrycznie nowego dla  pracowników na stanowiskach fizycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
  1. Odzieży i obuwia bhp według załącznika Nr 1  do zapytania ofertowego.

Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

– posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności;
– posiadania wiedzy i doświadczenia
– dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

Termin realizacji zamówi 10 grudnia 2012 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Ursula Kuroś  st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia   21 listopada 2012 r. .godzina 12.00

Ofertę można:
– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.  Suchedniowska 4.
–  przesłać e-mail na adres:
– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
– dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść ogłoszenia i załacznik nr 1.

 


2012-12-03

 AG-135-1/12

 Unieważnienie postępowania 

 W sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 EURO w trybie zapytania ofertowego.

            Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zadanie:  dostawa odzieży i obuwia bhp dla pracowników na stanowiskach fizycznych w niżej wymienionych sortach:

ubranie robocze letnie, ubranie robocze dla pilarza, obuwie robocze skórzane,  kurtka ocieplana, koszula flanelowa, kalesony, buty gumowe i gumowofilcowe, fartuch damski, czapka letnia i ocieplana

Postępowanie  w trybie zapytania ofertowego unieważnia się z powodu niedostarczenia przez oferentów aktualnych certyfikatów na odzież  ochronną.   

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść dokumentu