Zakup odzieży polowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • 45 kompletów męskich składających się z 1 pary spodni trekkingowych, bluzy sportowej, 2 sztuk koszulek polo oraz z kurtki z warstwy termicznej Thermal Lite
 • 18 kompletów damskich składających się z 1 pary spodni trekkingowych, bluzy sportowej , 2 sztuk koszulki damskiej oraz z kurtki z warstwy termicznej Thermal Lite.

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Posiada wiedzę i doświadczenie

Przyjmuję warunki podane w ogłoszeniu ofertowym oraz w szczegółowym opisie na dostawę odzieży typu polowego dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednak w ramach poszczególnych grup sortów zamówienie powinno być realizowane w całości ( np. spodnie -100 % zamówienia; kurtka-100 % zamówienia; bluza-100 % zamówienia;  koszulka polo -100 % zamówienia.)

Wymiary wykonane przez pracownika ŚPN – podane wymiary w tabeli są szacunkowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, w związku z czym Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania własnych pomiarów pracowników ŚPN. Pomiary należy wykonać po podpisaniu umowy w uzgodnionym dogodnym dla Zamawiającego i Wykonawcy terminie.

 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto dla poszczególnych rodzajów sortów,
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia w przypadku składania oferty na całość zamówienia .

Termin realizacji zamówienia ; 15 grudnia 2014 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ursula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 12 listopada 2014 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Wzór oferty cenowej

Powiązane: