Zakup posiłków profilaktycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Dane jakościowe i ilościowe posiłków:

 • posiłki I gatunku
 • termin ważności minimum do 20.05.2016 roku
 • kaloryczność posiłków nie mniejsza niż 1000 kcal/1 posiłek
 • pojemność gramatura posiłku minimum 300 g –maksimum 600 g.

Oferta stanowi całość i nie będzie dzielona na poszczególne posiłki.

Dane ilościowe posiłków:

 • Gulasz angielski (o zawartości mięsa min. 90%) – 348 szt.
 • Karczek wieprzowy (o zawartości mięsa min. 85%) – 348 szt.
 • Łopatka wieprzowa (o zawartości mięsa min. 80%) – 348 szt.
 • Wieprzowina w sosie własnym (o zawartości mięsa min. 80%) – 406 szt
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
  – posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
  – posiadania wiedzy i doświadczenia
  – dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia do: 10.12.2014 roku
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Leszek Sepioło, główny specjalista ds. ochrony przyrody; (0-41) 31 15 106 w. 16
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 01.12.2014 roku, godzina 9.00
 6. Ofertę można:
  – przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
  – przesłać e-mail na adres:
  – przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
  – dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Załącznik:
1. Wzór oferty cenowej.

Pełna treść dokumentu

Powiązane: