Zakup sprzętu elektronicznego: laptopa, projektora, tabletów, dysków zewnętrznych, drukarki akumulatorowej

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu elektronicznego: laptopa, projektora, tabletów, dysków zewnętrznych, drukarki akumulatorowej wg załączonej specyfikacji z dostawą do siedziby ŚPN w Bodzentynie
 1. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 13.09.2013 r.
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jakub Żelazny, specjalista ds. informatyki, tek. 41 31 15 106 wew. 61,
 5. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 03.09.2013r, .godzina 1000.
 6. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 14.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

 

Załącznik:

Specyfikacja zamawianego sprzętu.

Wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Wzór oferty cenowej

Powiązane: