Zakup wraz z dostawą 1000 sztuk znaczka mosiężnego z logo ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego 1000 sztuk znaczka mosiężnego z logo ŚPN (logo ŚPN zał. nr. 2) o średnicy 30 mm znaczek powinien być montowany 500 szt. na nakrętkę i 500 szt. na pin, znaczek w kolorystyce zgodnej z załącznikiem nr.2
 2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:

 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej,
 • dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 1. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Janusz Kuszewski  690 033 210
 4. Ofertę cenową  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 06.03.2017 r. godzina 11.00
 5. Ofertę można:
 • przesłać pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn,  Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres:
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

zał. 1. Wzór oferty cenowej

zał. 2. Logo ŚPN

Ogłoszenie

Powiązane: