Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na dzierżawę parkingu w Nowej Słupi

PROTOKÓŁ
z postępowania przetargowego na dzierżawę parkingu w Nowej Słupi stanowiący własność Skarbu Państwa w zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

1. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki pod parking o pow. 1529 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 1193/1 w obrębie Nowa Słupia i posiadającej księgę wieczystą KW 46558 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim ukazało się w Gazecie Wyborczej i zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrekcji ŚPN, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz na słupie ogłoszeniowym na Placu Żwirki i Wigury w dniu 9 marca 2010 roku.
2. W dniu 14 kwietnia 2010 roku komisja w składzie:
3. Urszula Kuroś, Piotr Szafraniec, Zofia Kołomańska, Halina Gałek powołana Decyzją Dyrektora ŚPN Nr 18/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony zgodnie z regulaminem przetargu.
4. Przebieg przetargu:
A/ sporządzono listę obecności i stwierdzono, że 2 obecnych wymienionych w liście oferentów spełniło wymóg wpłacenia wadium w wysokości 300 złotych.
B/ przewodniczący komisji przetargowej przedstawił regulamin przetargu , oraz przedstawił członków komisji przetargowej. Na zapytanie przewodniczącego oferenci nie zgłosili zastrzeżeń co do składu komisji.
C/ uczestnicy przetargu złożyli pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i wzorem umowy.
D/ przewodniczący komisji poinformował zebranych , że licytowana będzie kwota ceny wywoławczej netto z minimalnym postępem 100 zł
E/ przeprowadzono ustną licytację ceny wywoławczej dla dzierżawy parkingu w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej najwyższą kwotę w wysokości 2.000 zł (słownie: Dwa tysiące) zaoferował/a Agnieszka Łojek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „AGNES” Agnieszka Łojek
regon 291172020 NIP 661-18-35-168
zamieszkały/a 26-006 Nowa Słupia ul. Świętokrzyska 63
którą to ofertę komisja przyjęła.
G/ przewodniczący ogłosił wynik przetargu oraz poinformował o możliwości wniesienia zastrzeżeń i sprzeciwów ze strony uczestników przetargu.

Zastrzeżeń i sprzeciwów nie zgłoszono.

H/ Z Panią Agnieszką Łojek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „AGNES” Agnieszka Łojek ustalono termin podpisania umowy na dzień 21 kwietnia 2010 roku
Wszystkie części przetargu odbyły się bez przerwy, bezpośrednio po sobie .
Z przetargu sporządzono niniejszy protokół, który zakończono i podpisano w dniu 14 kwietnia 2010 roku.

Komisja przetargowa
1. Urszula Kuroś
2. Piotr szafraniec
3. Halina Gałek
4. Zofia Kołomańska

Oferent, który zaoferował najwyższą cenę
Agnieszka Łojek
ul. Świetokrzyska 63
26-006 Nowa Słupia

Protokół akceptuję
Dyrektor ŚPN dr hab. Stanisław Huruk