Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

Bodzentyn 06.09.2011 roku.

OP 650-1/11 ls

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 02.09.2011 do dnia 30.09.2011 roku.

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  dnia 2010 r. nr 113, poz. 759) informuję, że zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia „Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 02.09.2011 do dnia 30.09.2011 roku”, albowiem jedyny wykonawca który złożył ofertę został wykluczony z postępowania z powodu niewniesienia wadium. W związku z powyższym jego oferta została uznana za odrzuconą.

 

Do wiadomości:

 

  1. PIELĘGNACJA UŻYTKÓW ZIELONYCH inż. Stanisław Czepek Ciche 24, 87-305 Zbiczno

Zatwierdzam
z-ca dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu