Dostawa 30.000 litrów oleju opałowego

Bodzentyn, 20.08.2009 r.

AG-231-2/09

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:

Dostawa 30.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie na sezon grzewczy 2009/2010

I. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655) informuję, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust.1:

Ofertę złożoną przez:

KONKRET Sp. z o.o

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

Uzasadnienie wyboru:

Cena złożona w ofercie powyższego wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert , a treść oferty jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.