Dostawa 30.000 litrów oleju opałowego

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony

Na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie na sezon grzewczy 2008/2009

Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20 % do planowanych wielkości zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia – W okresie od 14.08.2008 do 30.04.2009 roku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2.500,00 zł.
Kryteria oceny ofert : Cena 100 %
Termin związania ofertą 30 dni.
Pełna treść ogłoszenia (.doc)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik .pdf)
Odpowiedzi na pytania związane z przetargiem (.doc)