dostawa 35.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

AG-241-1/10                                                                                       Bodzentyn, 20.04.10

Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax (041) 311 51 06
ogłasza przetarg nieograniczony

„Na dostawę 35.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w Bodzentynie na sezon grzewczy 2010/2011”
(CPV) 09135000-4
Informacja o przetargu  została zamieszczona na stronach portalu internetowego:
Urząd Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

oraz w siedzibie zamawiającego.

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę  i wyładunek 35.000 litrów oleju opałowego lekkiego do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 na sezon grzewczy 2010/2011.

Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany  i będzie dostosowana  do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją  +/- 20 %  do planowanych wielkości zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia –

W okresie od 25.05.2010 do 30.03.2011 roku

Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłaszanym telefonicznie.

Dostawy realizowane będą  w terminie nie dłuższym niż 2 dni  od daty zgłoszenia.

W przetargu mogą brać udział  wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wadium w wysokości 1.700 złotych należy wpłacić  do dnia 10 maja 2010 roku na konto  NBP O/Kielce  76 1010 1238 0804 5113 9120 0000.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

Termin składania ofert  12  maja 2010 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5  do godz. 10.00.  Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu  odbędzie się   12 maja 2010 roku w Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 w pokoju nr 5 o godz. 10.10     

Zamawiający zwróci  lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

  1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do obrotu paliwami,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

  1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI  SIWZ.

 

   Kryteria oceny ofert :  Cena 100 %

     Termin związania  ofertą 30 dni.

SIWZ – załaczniki