Dostawa blachy ocynkowanej powlekanej

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości do 60 000 euro „Dostawa blachy ocynkowanej powlekanej”
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip oraz w siedzibie zamawiającego.
Zadanie obejmuje dostawę blachy stalowej AXP w ilości 707 m2 w kręgach o niżej wymienionych parametrach:
a/ obustronnie ocynkowana
b/ z powłoką GALEA w kolorze szary mat
c/ grubość powłoki poliestrowej 50 ¾ m
d/ grubość rdzenia stalowego 0,60 mm.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia 22 grudnia 2006 roku.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do dnia 30 listopada 2006 roku do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 30 listopada 2006 roku o godz. 10:00.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr Stanisław Huruk
pełna treść ogłoszenia (plik Worda)
Specyfikacja i załączniki (plik .zip)