Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej ŚPN

PB-513-3/11-1

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 19.08.2011 roku o godzinie 10:10
w sprawie
Udzielenia przez Zamawiającego:
Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
Zamówienia publicznego na „Dostawę i instalację oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

Kod CPV 48780000-9
Kod CPV 38221000-0

Termin składania ofert:       9 sierpnia 2011 roku, godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:        19 sierpnia 2011 roku, godz. 10:10
Kryterium:                cena 100%
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r. nr 113, poz. 759 oraz następującymi zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2010 r. nr 161 poz. 1078, Nr 182 poz. 1228, Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143, nr 87 poz. 484, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796).
2. W trybie przetargu nieograniczonego o wysokości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP.
4. W dniu 19 sierpnia 2011 r. o godzinie 10:10 w pokoju nr 5 w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn rozpoczęła posiedzenie Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem KD-011-59/11 Dyrektora ŚPN z dnia 11 sierpnia 2011 r. w następującym składzie:
Lech Buchholz                przewodniczący komisji
Jakub Żelazny                członek
Anna Królikowska – Szydłowska        członek
Paweł Szczepaniak                sekretarz
Temat posiedzenia: Przedmiotem posiedzenia było otwarcie i analiza oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie do dnia 19.08.2011 r. do godziny 10:00 uczestniczącego w procesie przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125.000 euro, ogłoszonego w dniu 12.08.2011 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swietokrzyskipn.org.pl/bip, a także na portalu UZP jako zamówienie nr 242394-2011.
5. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta.
6. Otwarcie oferty nastąpiło o godzinie 10:10 w dniu 19.08.2011 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn w pokoju 5 w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP 1 (jako załączniki do protokołu).
7. Bezpośrednio przed otwarciem oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej dokonał prezentacji członków komisji oraz poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 50 000,00 zł brutto na sfinansowanie powyższego zamówienia.
8. Po otwarciu oferty Przewodniczący Komisji Przetargowej podał następujące informacje zawarte w ofercie:
nazwę oraz adres Wykonawcy,
oferowaną cenę brutto.
9. Oceny ofert
Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany został na podstawie jednego kryterium, jakim była cena oferty. Za najkorzystniejszą uznana została oferta która uzyskała największą liczbę punktów wg. wzoru: liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100.
Jedyną złożoną ofertą nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie kryteria SIWZ była oferta: ESRI Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa – cena 49 323,00 zł. Oferta otrzymała ocenę 100 pkt.
10. Komisja nie stwierdziła braków w złożonej ofercie – stwierdzono że Wykonawca spełnia wymagania UZP i SIWZ.
11. Wybór oferty
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 Ustawy PZP Komisja Przetargowa wnioskuje do Dyrektora ŚPN o przyjęcie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej Świętokrzyskiego parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4” wyników prac komisji i wybór oferty: ESRI Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa jako oferty najkorzystniejszej.

Podpisy komisji:
Lech Buchholz    –   przewodniczący komisji
Jakub Żelazny    –   członek
Anna Królikowska – Szydłowska    członek
Paweł Szczepaniak  –  sekretarz

Wnioski komisji zatwierdzam
Bodzentyn, dnia 31.08.2011
z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Andrzej Sosnowski

Protokół z posiedzenia komisji